Wprowadzenie wyrobu budowlanego na rynek

Wprowadzenie wyrobu budowlanego na rynek

puzzle z napisem marketing w dłoni mężczyzny

1. Wprowadzenie

Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, od projektantów po wykonawców, muszą znać i zrozumieć zasady wprowadzania wyrobu budowlanego na rynek. W tym przewodniku omówimy kluczowe aspekty tych procedur, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej i Polski.

budowa na tle zachodzącego słońca a na tym logo agencji marketingowej w Warszawie - Wilk Niebieski

2. Rozumienie podstawowych terminów

Zanim przejdziemy do szczegółów, warto zrozumieć, co oznaczają niektóre kluczowe terminy. “Wyrób budowlany” to każdy produkt lub zestaw produktów zaprojektowanych do trwałego wbudowania w obiekty budowlane lub ich części, które wpływają na ich właściwości użytkowe. Tymczasem “wprowadzenie do obrotu” oznacza udostępnienie wyrobu budowlanego na rynku unijnym po raz pierwszy.

3. Oznakowanie CE: kiedy jest wymagane?

Jeżeli producent chce wprowadzić wyrób budowlany na rynek europejski, musi sprawdzić, czy dany wyrób jest objęty normą zharmonizowaną. Jeśli tak, oznakowanie CE jest obowiązkowe. Jest to jedyny znak potwierdzający zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk.

4. Oznakowanie CE: kiedy nie jest wymagane?

Jeśli wyrób budowlany jest produkowany na zamówienie lub w sposób tradycyjny w celu ochrony obiektów budowlanych, producent nie jest zobowiązany do oznakowania CE swojego wyrobu.

wykonawca suchej zabudowy aplikujący szpachlę gipsową

5. Proces oznaczania CE

Po zidentyfikowaniu odpowiedniej normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej, producent musi ustalić system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP), który będzie narzucał dalsze postępowanie. Na koniec, producent wystawia deklarację właściwości użytkowych i nanosi oznakowanie CE na wyrobach.

6. Znak budowlany B

Jeśli wyrob nie jest objęty normą zharmonizowaną lub producent nie przeprowadził europejskiej oceny technicznej, wyrob może otrzymać znak budowlany B. Oznacza to, że wyrob spełnia wymagania polskiej normy lub producent przeprowadził krajową aprobatę techniczną.

7. Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem, w którym producent deklaruje, że jego wyrób spełnia kryteria techniczne wymagane przez normę. Przez sporządzenie takiej deklaracji, producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

8. Europejska ocena techniczna

Jeśli wyrob jest na tyle nowatorski, że trudno go przypisać do istniejącej kategorii, lub nie istnieje dla niego norma zharmonizowana, producent może wystąpić o europejską ocenę techniczną (EOT). Ta procedura umożliwia producentowi wystawienie deklaracji właściwości użytkowych i oznakowanie wyrobu znakiem CE.

9. Instytucja wzajemnego uznania

Istnieje również instytucja wzajemnego uznania wyrobu budowlanego przez państwa członkowskie Unii, w sytuacji, gdy nie istnieją normy zharmonizowane dla danego typu wyrobu, ale wyrob ten został dopuszczony do obrotu w jednym z państw członkowskich.

10. Podsumowanie

Wprowadzenie wyrobu budowlanego na rynek to skomplikowany proces, który wymaga zrozumienia szeregu przepisów i procedur. Niezależnie od tego, czy chodzi o oznakowanie CE, znak budowlany B, deklarację właściwości użytkowych czy europejską ocenę techniczną, kluczowe jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej i Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »